DISCLAIMER

Hoewel zoveel mogelijk getracht is de nauwkeurigheid van deze informatie op de website (met
inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen) te waarborgen, is Terno BV niet verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud ervan. Er ontstaat geen overeenkomst op grond van
onjuiste informatie.
Terno BV geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in het bijzonder niet
voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of
productiestoringen ten gevolge van het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens.
Fouten worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.